Uitnodiging ALV 2019


Beste leden,
 
 
Hierbij nodigt het bestuur van TVVS u uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 28 januari 2019 om 20.00 uur.
 
Het bestuur legt op de deze Algemene Ledenvergadering verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen verenigingsjaar. Daarnaast maakt zij plannen bekend voor het nieuwe verenigingsjaar 2019.
 
Heeft u nog zaken die u graag in de Algemene Ledenvergadering besproken wilt zien, dan verzoeken wij u dit uiterlijk 21 januari 2019 schriftelijk aan het bestuur kenbaar te maken. Eén en ander zal dan op de vergadering onder ingekomen stukken worden behandeld. Een mondeling voorstel kan tijdens de vergadering alleen behandeld worden, indien zij rechtstreeks samenhangt met het aan de orde zijnde agendapunt en tenminste door 4 andere leden wordt ondersteund. Heeft u een concreet voorstel wat u beslist in de Algemene Ledenvergadering ter stemming wilt brengen, dan dient u dit schriftelijk (door 5 leden ondertekend) en uiterlijk 21 januari 2019 aan het bestuur te melden.
 
 In de bijlage treft u o.a. de agenda aan. Punt 11 van de agenda betreft de samenstelling van het bestuur voor 2019.
 
 De volgende verkiezingen staan op de agenda:
 
 - Aftredend volgens schema: 

Voorzitter: Remco Heeringa – herkiesbaar

Jeugd commissaris: Arjan Floris – niet herkiesbaar
 
Voor het voordragen van andere kandidaten dient een procedure te worden gevolgd, zoals beschreven in artikel 6 van het Huishoudelijk Reglement. Een kandidaatstelling kan plaatsvinden door het indienen van een schriftelijke bereidverklaring gericht aan de secretaris van de vereniging, uiterlijk op 21 januari 2019. De betreffende bereidverklaring van de kandidaat dient mede ondertekend te zijn door tenminste 5 stemgerechtigde leden.
 
Ter voorbereiding op de vergadering kunt u naast de agenda, het jaarverslag 2018, de notulen van de ALV d.d. 29-01-2018 vinden op de site via onderstaande link.

Uitnodiging-alv-2019

Jaarverslag 2018

notulen ALV 2018

 
Fijne feestdagen en graag tot ziens op maandag 28 januari 2019 om 20.00 uur.
 
Met sportieve groet,
 
 
Bestuur TVVS

Terug naar het overzicht